Zapojili jsme se do projektu EU peníze školám Chytrá škola - modernizace výuky CZ.1.07/1.4.00/21.3816, ze kterého jsme získali dotaci.

Byly vytvořeny digitální vzdělávací materiály, které jsou uloženy v archivu školy.

Zájemci o jejich zpřístupnění se mohou spojit se zástupkyní ředitelky školy s tím, že jim bude obsah zpřístupněn.

 

Mgr. Olga Tonnerová

 

 

 

– cílem projektu je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků, rozvoj dovedností a zkušeností učitelů pro zlepšování technických dovedností žáků, podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v oblasti anglického a německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení - psaní. 

 

 

 

– cílem projektu je zavedení Čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce, profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů formou stínování výuky na partnerských školách v zahraničí, zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO formou krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí. 

 

 

Název projektu:   Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Název oblasti podpory:   Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období realizace:   1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Naše škola se zapojila jako partner do výše uvedeného projektu. Příjemcem dotace, hlavním realizátorem a koordinátorem projektu je společnost iSmart premium s.r.o.

Do realizace projektu je zapojeno celkem 42 škol (z toho 38 základních a 4 střední) z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního prostředí – kombinací vzdělávání v prezenčních kurzech, akreditovaných MŠMT v rámci DVPP, doplněných o e-learningovou formu vzdělávání. Dále bude cíle dosaženo metodickou podporou od mentorů a sdílení vzájemných zkušeností pedagogů z jednotlivých škol. Díky projektu se cílová skupina naučí pracovat se stávajícím i nově pořízeným ICT zařízením školy a efektivně jej využívat pro potřeby výuky a v samotné výuce.

Cílovou skupinu projektu tvoří 589 vedoucích a pedagogických pracovníků škol. Cílová skupina projde prezenčními akreditovanými vzdělávacími kurzy a výjezdním seminářem. V rámci projektu si zapojené školy pořídí z rozpočtu tablety, které budou využívat pro účely přípravy na výuku a během výuky.

Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace v celkové výši 27.220.078 Kč.

 

Projekt zahrnuje celkem 7 klíčových aktivit se zaměřením na:

KA A1) Vzdělávání ředitelů (v oblastech využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy, seznámení s postupy pro zadávání veřejných zakázek dle pravidel metodiky OP VK)

 

KA A2) Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy (účelem je poskytnout pedagogických pracovníkům metodickou a technickou pomoc při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu. Podpora bude poskytována mentory – experty na problematiku využívání ICT ve vzdělávacím procesu).

 

KA A3) Metodik ICT ve škole (cílem aktivity je podpořit v každé zapojené škole člověka, který získá kompetence k učení, řízení i správě ICT ve škole).

 

KA B1) ICT – „co už máme“ (účelem KA je naučit pedagogické pracovníky efektivně využívat ve výuce stávající ICT zařízení, které má daná škola k dispozici, seznámit pedagogy s dalšími oblastmi a možnosti, které jsou přímo navázány na využívání stávajícího ICT zařízení školy ve výuce, potažmo integraci ICT do prostředí školy).

 

KA B2) ICT – „co chceme“ (účelem KA je proškolit pedagogy v zavádění a využívání nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce. Pedagogové se budou školit na nově zakoupeném zařízení – tabletech, které škola v rámci projektu nakoupí).

 

KA B3) ICT – „oborové didaktiky“ (účelem KA je vzdělávat pedagogy zapojených škol v zavádění a využívání tabletů v oborových didaktikách).

 

KA C) Evaluace (účelem KA je vyhodnotit zrealizované projektové aktivity u jednotlivých partnerských škol. Dojde k vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit na reální využití ICT techniky ve výuce v dané školy. Evaluace proběhne na začátku a na konci realizace projektu. Součástí evaluace bude závěrečná konference, kde bude shrnuta celá realizace projektu vč. jeho zásadních výstupů).

 

 

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

 

Díky zapojení do projektu NatTech, v němž jsme partnerskou školou Střední průmyslové školy a obchodní akademie Bruntál, jsme během školního roku 2013/2014 mohli využít jedinečných příležitostí absolvovat několik zajímavých exkurzí.

V úterý dne 29. dubna 2014 jsme s vybranými žáky šestého ročníku zavítali do ZOO Ostrava, kde nás přivítala zvířátka ze všech koutů světa.

Prosluněný jarní den v ZOO Ostrava se opravdu podařil.

V pátek 2. května 2014 jsme navštívili nedaleké jeskyně Na Pomezí, kde jsme s vybranými žáky druhého stupně obdivovali nádhernou krápníkovou výzdobu i poletující netopýry. 

Po absolvování prohlídkové trasy jeskyně jsme se přesunuli do areálu Priesssnitzových léčebných lázní v Jeseníku. 

Počasí nám příliš nepřálo, ale výlet jsme si užili.

Doprava do ZOO Ostrava a jeskyně Na Pomezí byla hrazena z projektu NatTech (díky účasti žáků na realizovaných kroužcích projektu).

Nejvíce kilometrů v autobuse jsme zažili v úterý a ve středu 6. a 7. května 2014, kdy jsme jeli do Liberce. Na exkurzi byla třída 8. A a vybraní žáci sedmého ročníku.

Díky projektu NatTech jsme měli dopravu, stravu a ubytování v hotelu Liberec v centru města - zdarma.

Hlavním důvodem absolvování takto dlouhé cesty byla návštěva IQ parku, kde jsme ve třípatrové budově vyzkoušeli naprosto všechno, někteří z toho dokonce ztratili hlavu a jiní si hráli na fakíry.

 

IQ park nám umožnil teorii z přírodních a technických věd uvést do praxe. Velké množství strojů, přístrojů, nástrojů a hlavolamů vás nenechá v klidu.

V centru Liberce nás zaujala krásná radnice a velice povedené nadživotní sochy koček. Navštívili jsme i ZOO, kde jsme viděli nejen lachtany ale i proslulé bílé tygry.  Ještěd byl stejně fascinující, jako náš Praděd.

Celý výlet byl velmi zdařilý, jen jsme litovali, že nemůžeme zůstat delší dobu.

Díky projektu NatTech jsme využili také nabídky zúčastnit se výukových programů realizovaných Světem techniky v Ostravě (http://svet-techniky-ostrava.cz/cs). 

V pondělí 20. ledna 2014 jsme jeli do areálu Dolních Vítkovic v Ostravě na výukový program PopuLARP Odysea Holy. Jednalo se o interaktivní výuku chemie formou hry v prostorách energetické ústředny U6. Nejen, že jsme se skvěle bavili, ale absolvovali jsme i prohlídku Malého světa techniky.

V pátek 9. května 2014 jsem pro změnu zavítali do Landek parku v Ostravě. Prohlédli jsme si nejen toto pozoruhodné hornické muzeum v přírodě, ale jeli jsme si zde především užít interaktivní výukový program PopuLARP Mendelovo dědictví. Tento program je zaměřený na biologii, konkrétně na genetiku a Mendelovy zákony.

Oba tyto výukové programy Světa techniky v Ostravě a projektu NatTech absolvovali zdarma žáci 9. A.

text: Mgr. Lenka Kopecká