Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


 

Jednání se konalo dne 6.4. 2014 od 18.00 h za přítomnosti členů Školské rady.                                                    
Nepřítomen: pan Jaroslav Kotlár.

Školská rada se sešla ke svému mimořádnému jednání v souvislosti s novou OZV Rady města Bruntálu. Projednala a schválila dokument s názvem Stanovisko Školské rady ve věci vydání obecně závazné vyhlášky, řešící stanovení školských spádových oblastí na území města Bruntálu. Stanovisko je přílohou tohoto zápisu.  

Jednání bylo ukončeno v 19.00 h.

Zapsal v Bruntále dne 6.4. 2014  Mgr. Karel Mašlík.

 

 

 

Zápis z 6. jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2 ve formátu PDF >>>

 

Zápis z 5. řádného jednání (formát PDF)

Jednání se konalo dne 19.9. 2013 od 14.30 h za přítomnosti všech členů Školské rady a  ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové jako hosta.

    Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( Mgr. Schneiderová )

1) Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )

2) Seznámení s podobou nového ŠVP, přepracovaného a doplněného na základě změn v RVP ( standardy, indikátory … ) nařízených MŠMT v červenci tohoto roku s platností od září 2013. Informace o nově zavedených adaptačních pobytech žáků 1. ročníků a zařazení volitelného předmětu – další cizí jazyk – do výuky od 7. ročníku (u nás nově ruský jazyk). ( koordinátor ŠVP Mgr. Schneiderová ) 

3) Slovo ředitelky školy PhDr. Mgr. Zatloukalové: ŠVP je živý dokument, se kterým je třeba neustále pracovat, každý rok jej měnit či doplňovat na základě nových poznatků a zkušeností. 

4) Krátká diskuze a jednohlasné schválení předloženého ŠVP.

5) Slovo ředitelky školy PhDr. Mgr. Zatloukalové: Projekt EU – Peníze školám, do kterého jsme se zapojili, přináší tzv. šablony, určené jako vzor pro využití peněz z evropských fondů na základě projektů v oblasti vzdělávání. V naší škole tento projekt probíhá ve formě individualizace výuky ( dělení tříd do dvou skupin – jazyky, matematika ), dále v podobě DVPP ( další vzdělávání pedagogických pracovníků ) a v neposlední řadě v modernizaci výuky (nová interaktivní tabule, počítače, tablety). 

6) Odpovědi na otázky ohledně probíhající rekonstrukce školní budovy:
     - Probíhá intenzivní komunikace s představiteli firmy Metrostav.
     - Je stanoven harmonogram prací, škola nyní využívá jednu polovinu budovy, po pololetí se bude stěhovat do druhé.
     - Ředitelka školy stanovila v souvislosti s probíhající rekonstrukcí termíny pro mimořádná ředitelská volna a požádá MŠMT o možnost ukončení školního roku o dva týdny dříve ( z důvodu plánované rekonstrukce školní jídelny ).
     - Jsou objednány šatní skříňky ve dvojích rozměrech pro mladší a starší žáky.
     - Ing. Žilka z odboru památkové péče předložil požadavek na zachování  (rekonstrukci, renovaci) dveří v budově objektu Petrin. (PhDr. Mgr. Zatloukalová)

7) Zpráva o činnosti Sdružení rodičů a přátel Petrina – členská základna, financování apod. ( předseda SRPP p. Vacek )

8) Diskuze všech zúčastněných k projednávaným tématům.

9) Přijetí usnesení v následujícím znění: 
          1) Školská rada projednala a schválila nový  Školní vzdělávací program ZŠ Bruntál, Školní 2.
          2) Školská rada bere na vědomí informace podané jejími účastníky a ředitelkou školy během jednání.
          3) Školská rada ukládá předsedkyni rady Mgr. Schneiderové svolat další jednání na podzim tohoto roku za účelem projednání Výroční zprávy za rok 2012 – 2013. 

Jednání bylo ukončeno v 16.30 hod.
Zapsal v Bruntále dne 19.9. 2013 Mgr. Karel Mašlík.

 

Jednání se konalo dne 27.5. 2013 od 16.00 h za přítomnosti všech členů Školské rady.                                                

        Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( Mgr. Schneiderová )

1)Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )

2)Předložena Inspekční zpráva ČŠI, členové ŠR byli seznámeni s výsledky inspekce, která se ve škole uskutečnila. Zpráva bude zveřejněna na webu školy.                                   ( Mgr. Schneiderová )  

3)Přednesení informací o problémech vzniklých plánovanou rekonstrukcí školy. Termín rekonstrukce není dosud znám, ze strany města byl však vydán požadavek na vyklizení prostor, kterých se bude stavba dotýkat, včetně vyklizení odpadu a nepotřebného materiálu ze skladových místností a kabinetů. Vyvezením odpadu budou pověřeny Technické služby, vše by mělo být financováno z rezervního fondu školy. Problém nelze řešit v rámci veřejně prospěšných prací. ( Mgr. Schneiderová )

4)Diskuze:                                                                                                                              
- členové ŠR by se měli pokusit oslovit kompetentní osoby ve snaze zajistit co nejlevnější řešení problému spojeného s vyklizením odpadového materiálu      ( Mgr. Schneiderová )
- financování úklidu by mělo zajistit město, případně firma pověřená rekonstrukcí            ( Mgr. Mašlík )
- pokusit se zajistit tyto práce případnou svépomocí ve spolupráci se sběrnami            ( p. Fürst, p.Kotlár )

5)Informace o probíhajících úpravách Školního vzdělávacího programu na základě změn stanovených ministerstvem školství v Rámcovém vzdělávacím programu. Definitivní verze bude předložena ŠR před začátkem nového školního roku 2013/2014.            ( Mgr. Schneiderová )

6)  Seznámení s plánem obnovení ( rekonstrukce ) malého školního hřiště,které vyjednala ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová.

7)  Přijetí usnesení v následujícím znění.

1)Školská rada bere na vědomí inspekční zprávu ČSI a veškeré další informace, se kterými byla seznámena předsedkyní Mgr. Schneiderovou.
2)  Školská rada ukládá p.Ing. Soukopovi ověřit, zda v projektu rekonstrukce Petrina  není zakotvena zodpovědnost firmy pověřené touto rekonstrukcí za veškeré práce s tím spojené, včetně přípravných a vyklízecích.
3)  Školská rada pověřuje předsedkyni Mgr. Schneiderovou, aby požádala ředitelku školy, která v rámci svých jednání o co nejlevnějším provedení vyklízecích prací  seznámí ŠR s dojednanou částkou. Následně ŠR projedná další návrhy směřující k pokud možno co nejmenšímu dopadu na ekonomiku školy. 

Závěr jednání. Jednání bylo ukončeno v 18.00 h.

 

Zapsal v Bruntále dne 27.5. 2013 Mgr. Karel Mašlík.