V loňském roce Petrin navázal spolupráci se školou v partnerském městě Casttelarano. Dvě pedagožky Mgr. Michaela Mikulková a Mgr. Sára Černá společně s ředitelkou školy PhDr. Mgr. Milenou Zatloukalovou vyjely na pracovní stáž do partnerského města v Itálii. Tématem projektu bylo nastavení spolupráce v oblasti školství s partnerským městem Castellarano.

Jednalo se o rozvoj aktivit v odboru školství, výměnu zkušeností ve výuce a metodice anglického jazyka, vzájemné semináře a workshopy vedené jednak pro pedagogy v partnerském městě a následně pro vyučující anglického jazyka v našem městě. Součástí výměny zkušeností a workshopů byla metodika práce s dětmi s poruchami učení, s dětmi se sociálně vyloučených lokalit. Místostarosta města Castellarano, vedoucí odboru školství, pedagog, metodik, autor anglických učebnic a lektor metodiky výuky AJ na univerzitách napříč celou Itálií pan Paolo Iotti byl garantem tohoto projektu v Itálii.

Druhá fáze realizace společného projektu se konala v listopadu 2019, konkrétně 27.-30.11.2019 na naší škole.

Pan Paollo Iotti stínoval práci v naší škole, používané metody ve výuce Aj, ale i jiných předmětů, práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Během svého pobytu měl možnost zapojit se do výuky. Jeho hodiny nadchly nejen žáky, ale inspirovaly i kolegy. Dne 28.11. 2019 se uskutečnil metodický seminář pro vyučující AJ s názvem: "The power of listening: theory and practice to help our students to get a perfect pronunciation"

Semináře se zúčastnilo 19 pedagogů ze všech bruntálských škol základních i středních.

Celý projekt byl velmi inspirující pro obě zúčastněné strany. Byla nastavena další spolupráce jak formou sdílených projektů e-twinning popřípadě Erasmus projektů.

Mgr. Michaela Mikulková