Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít na ZŠ Bruntál, Školní 2 přípravnou třídu, jejíž třídní učitelkou bude Mgr. Ivana Opělová

Do přípravné třídy budou začleněny děti, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky, při zápisu jim byl doporučen odklad školní docházky. Velkou výhodou přípravné třídy je snížený počet dětí ve třídě (max. 15), individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Zdeňkou Malou, případně přítomnost asistenta pedagoga.

Další výhodou je to, že přípravná třída se nachází na půdě základní školy a dítě se tak seznámí s prostorem a režimem školy (vidí okolo sebe starší děti, postupně poznává učitele, naučí se chodit do školní jídelny, případně do školní družiny a zlepšuje si tak základní sociální dovednosti a komunikaci s okolím). Škola je už zkrátka okolo něj a ono se přestane tohoto prostředí bát. V přípravné třídě se citlivě prolínají aktivity dětí z mateřské školy s činnostmi „školáků“ tak, aby děti byly co nejpříjemnějším způsobem pomalu začleněny do chodu školy a způsobu práce, který je čeká v 1. třídě.   Přípravný ročník základní školy se od mateřské školy liší také v tom, že vzdělávání je organizováno jako polodenní v rozsahu 20 hodin týdně. Po skončení vyučování děti odchází domů nebo mohou navštěvovat školní družinu. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče hradí pouze stravné v jídelně (pokud dítě chodí na obědy), dále poplatek za školní družinu včetně pracovních pomůcek (pokud dítě družinu navštěvuje). 

 

Cíle přípravné třídy:

 • systematicky připravovat děti k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu
 • předcházet případným neúspěšným začátkům
 • probouzet v dětech kladný přístup ke škole a vzdělání
 • vyrovnat vývoj dětí, rozvíjet sociálně-kulturní a hygienické návyky
 • vytvořit a udržovat přátelské vztahy mezi dětmi
 • podporovat zdravý životní styl
 • vést děti k samostatnosti a odpovědnosti

 

Pro koho je přípravná třída určena:

 • pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky
 • pro děti s odkladem školní docházky
 • pro děti chronicky nebo dlouhodobě nemocné
 • pro děti s vadami výslovnosti
 • pro děti opožděné v psychomotorickém vývoji
 • pro děti s problémy v socializaci osobnosti

 

Co přípravná třída nabízí:

 • kvalitní přípravu pro vstup do základní školy
 • hravou a nenásilnou formu výuky
 • snížený počet dětí ve třídě (max. 15 dětí)
 • individuální přístup
 • možnost navštěvovat zájmové kroužky ve škole
 • možnost navštěvovat školní družinu
 • stravování ve školní jídelně (svačinky, obědy)
 • úzkou spolupráci s rodiči

 

Výchovně vzdělávací obsah:

 • Vytváření sociálně – kulturních a hygienických návyků
 • Rozumová výchova (rozvoj jazykové oblasti, komunikace, matematických představ a poznání)
 • Hudební výchova (rozvoj sluchového vnímání, sluchová diferenciace …)
 • Výtvarná výchova (rozvoj estetického cítění, jemné motoriky …)
 • Pracovní činnosti (rozvoj manuální zručnosti, dodržování bezpečnosti při práci…)
 • Tělesná výchova (rozvoj hrubé motoriky, zlepšování tělesné zdatnosti, správné držení těla …)
 • Individuální speciálně – pedagogická péče (školní speciální pedagog, logoped)

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte speciálního pedagoga Mgr. Zdeňku Malou, tel. 604821599