Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnes jsem obdržela tolik očekávané instrukce k realizaci výuky žáků v následujícím období stávajícího školního roku. Konkrétně se jedná o žáky devátých ročníků (od 11. 5. 2020) a žáky prvního stupně (od 25. 5. 2020).

Ráda bych Vás seznámila se závaznými pravidly, které budeme v tomto období dle nařízení ministerstva školství všichni dodržovat.

Vážení rodiče, přečtěte si prosím pozorně všechna opatření v následujícím textu a v případě dalších dotazů se obracejte na mě prostřednictvím Školy Online, telefonicky, nebo e-mailem.

Děkuji Vám všem za Vaši dosavadní péči a starost o Vaše děti a přeji pevné zdraví a veselé dny

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

 


OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Dobrovolnost

Předně je zapotřebí, abyste všichni, kteří chcete své děti poslat do školy, věděli, že jejich docházení je dobrovolné a záleží na Vašem uvážení, zda je to pro ně vhodné.

 

Čestné prohlášení

Než děti nastoupí do školy musíte všichni povinně na recepci školy podepsat Čestné prohlášení, které tam pro Vás bude nachystáno Vašimi třídními učiteli od 7. 5. 2020 vždy od 8.00 do 13.00 hodin.  Rodiče žáků devátých ročníků musí prohlášení podepsat do 7. 5. 2020 a rodiče žáků prvního stupně do 18. 5. 2020. Pokud byste se rozhodli až po těchto závazných datech, nebudeme moci Vaše dítě přijmout a nebude vpuštěno do budovy školy. Vámi podepsané Čestné prohlášení ve stanovených termínech je tedy pro školu závazným dokumentem k zajištění výuky Vašeho dítěte!

Čestné prohlášení ve formátu PDF >>>

 

Distanční výuka

Děti, které se rozhodnete do školy neposlat, budou nadále pokračovat v nastaveném distančním vzdělávání se svými učiteli.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Škola bude organizovat pohyb osob a minimalizovat velké shromažďování před školou.
 • Před školou se musí dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola bude organizovat provoz u šatních skříněk tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, když to bude možné (nejméně 1,5 metru).
 • Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, lavice a místa k sezení ve společných prostorách).

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků bude stanoveno předem a bude neměnné, nebudou přípustné jakékoliv změny ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků bude 15 s tím, že bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nebudou muset žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, při zachování rozestupu 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dojde k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), budou roušky nosit i ve třídě.
 •  Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 •  Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nebudou nabírat a nebudou si ani brát příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Skupiny žáků 1. stupně

 • Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Vždy budou splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků podobné náplni školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola o informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nebude započítávat do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude možná.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven na 8.00 hodin, vstup do budovy školy bude možný od 7.30 hodin.  Konec vzdělávacích aktivit bude stanoven na 16.00 hodin.

 

  

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Vždy budou splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.
 • Složení skupin bude neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud to bude nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.