> Vstup do budovy školy a školní jídelny je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (nevztahuje se na cizí strávníky a rodiče žáků Přípravné třídy a prvních ročníků).

> Do budovy školy vstupují žáci samostatně. Žáci vstupují zatím bez roušky a všichni jsou povinni použít dezinfekci na ruce. Ta je dostupná u vchodu do budovy, na recepci a v průběhu dne i na všech toaletách a ve třídách.

> Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel, …).

> V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce.

> Všichni žáci, zaměstnanci školy a zatím nemusí nosit ve společných prostorách roušky.

> Návštěvy nosí ve společných prostorách roušky.

> Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je považováno za závažné porušení školního řádu.

> Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě, na určeném patře školy nebo na školním hřišti, případně přechází na další výuku do odborných učeben.

> V prostorách školy je stanoven dozor pedagogů a dalších zaměstnanců školy.

> Ve třídě při výuce nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.

> Žáci, ale i všichni ostatní ve škole dodržují zvýšenou hygienu. Pravidelně v průběhu dne, vždy po toaletě a před obědem si vydezinfikují nebo umyjí ruce.

> Vyučující a provozní zaměstnanci školy dbají na úklid, zvýšenou hygienu a větrání.

> Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení, nebo dalších školních aktivitách nezdržují v prostorách školy nebo školní jídelny, ani před školou ve skupinkách.

 

Děkuji všem za vzájemnou toleranci a respekt a přeji všem hlavně hodně zdraví!

 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy