Vedoucí kabinetu: Mgr. Michaela Mikulková

Vyučující: 

Mgr. Markéta Voksová

        Mgr.  Karel Mašlík

        Mgr. Radek Černý

        Mgr. Sára Hybnarová

Zahraniční stážista : A. Üstün

Na naší škole se intenzivně věnujeme výuce anglického jazyka. Na 1. stupni používáme velmi efektivní metodu Helen Doron, máme tři certifikované lektory na výuku. Jedná se o metodu, díky které si žáci osvojí velké množství slovní zásoby, učitelé komunikují pouze v anglickém jazyce, učí se formou her, písní, poslechů a aktivit zaměřených na aktivní komunikaci. Tento způsob výuky je velmi oblíbený a efektivní. Od páté třídy vyučujeme pomocí učebních pomůcek Oxford University Press, Project 1-4. I zde se velmi rozšiřuje slovní zásoba, porozumění a aktivní využití jazyka. Využíváme i nadstandartních materiálů pro výuku jako jsou např. video projekty, aktivity z řady vydavatelství OUP – časopisy Gate. Žáci se zúčastňují okresních kol Olympiády v Aj. Díky vybavenosti školy využíváme informační technologie, máme speciálně vybavenou učebnu počítačů se sluchátky a mikrofony, učebnu Aj s interaktivní tabulí a připojením na iPady. Díky profesionalitě učitelů patří anglický jazyk mezi nejoblíbenější předměty. V letošním roce se nám podařilo na dva měsíce získat zahraničního stážistu studujícího na Univerzitě v Istanbulu, který se věnuje konverzačním aktivitám. 

 

 

 

Členové dějepisné komise:

 

Mgr. Alice Pospíšilová, předsedkyně

Mgr. Marie Šulcová

Mgr. Radek Černý

    Studium dějepisu dětem poskytne ucelený pohled na historii, dovede je k hlubšímu poznání jednotlivých období, k pochopení vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa, okolních zemí a světa. Učíme je rozvíjet časové i prostorové představy, což jim umožní proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

   Našim cílem je vést žáky k náboženské, etnické a kulturní toleranci, k pochopení národních specifik pro současný multikulturní svět.

 

 

Plán akcí na školní rok 2016/2017 – předmětová komise dějepisu

 

Soutěže

-         typ A:  Dějepisná olympiáda – vyučující 7., 8. a 9. tříd ZŠ (přihlášky do okresního kola prosinec 2016)

-          regionální: Hrátky s historií - květen- červen; vyučující 7., 8. a 9. tříd ZŠ (bude se konat dle zájmu škol)

-         O poklad Petrina soutěž k 90. výročí založení Petrina

 

Exkurze

-         Doba II. světové války – regionální dějiny; památník Hrabyně: IX. A, březen - duben

-         Slezské muzeum Opava, Muzeum P. Bezruče: VII. roč. duben - květen

 

Výstavy

-         dle nabídky Vlastivědného muzea Bruntál a výstavní síně Kaple

 

-         zámek Bruntál – prohlídky doplňující výuku

 

 

Členové předmětové komise českého jazyka

Mgr. Alice Pospíšilová, předsedkyně
PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

 „Mateřštině by se vlastně mělo říkat druhá matka. Když nás ta první opustí, nebo my když opustíme ji a vyjdeme do světa, ta druhá jde s námi a provází nás až do hrobu.“ Jan Neruda

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek:
-    Jazykové výchovy
-    Literární výchovy
-    Komunikační a slohové výchovy
Obsah jednotlivých složek se vzájemně prolíná.

Jazyková výchova: Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, poznávají bohatost jazyka a jeho slovní zásoby, učí se rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem správného vyjadřování.

Literární výchova: Žáci se seznamují se základními literárními druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle.

Komunikační a slohová výchova: Žáci se učí vnímat různá jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit, vyjadřovat vlastní názory a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu.

Na 2. stupni ZŠ je předmět Český jazyk a literatura zastoupen v 6. – 9. ročníku čtyřmi vyučovacími hodinami týdně.

 

 

Plán akcí na školní rok 2015/2016 – předmětová komise českého jazyka

Soutěže typu A:

1. Olympiáda v českém jazyce                                                              do 28. 12. 2015

2. Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna                     do 28. 2. 2016

 

 

        Soutěže typu B:

        1. Mladý Demosthenes – soutěž v řečnickém projevu                             do 30. 4. 2016

 

 

        Pravidelně se účastníme i regionálních např. Požární ochrana očima dětí.

Složení komise:

- Mgr. Rudolf Janeček, předseda
- Mgr. Karel Mašlík
- Ing. Karel Holba
- Mgr. Lenka Kopecká

Vyučující matematiky a fyziky v jednotlivých třídách

 Třída      Předmět    Vyučující                   Počet hodin týdně    

 6. A            M         Mgr. Karel Mašlík                      4         
 6. A            F          Mgr. Lenka Kopecká                  2
 6. B            M         Ing. Karel Holba                        4
 6. B            F          Mgr. Lenka Kopecká                  2
 7. A            M         Mgr.Rudolf Janeček                   4  
 7. A            F          Mgr.Rudolf Janeček                   2
 7. B            M         Ing. Karel Holba                         4
 7. B            F          Mgr.Rudolf Janeček                   2
 8. A            M         Mgr.Rudolf Janeček                   4    
 8. A            F          Mgr.Rudolf Janeček                   2
 9. A            M         Mgr.Rudolf Janeček                   4  
 9. A            F          Mgr.Rudolf Janeček                   2
 9. A            SeM     Mgr.Rudolf Janeček                   ½

 

V odborné učebně fyziky jsou vyvěšeny :

       a) řád učebny (poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví)

       b) zásady první pomoci

Žáci s těmito dokumenty jsou postupně jednotlivými vyučujícími seznamováni.

 

 

 

Soutěže, které budeme pořádat pro vybrané žáky základní školy:

(soutěží se účastní vybraní zájemci z řad žáků základní školy)

 

 

Soutěže z matematiky:

 

Matematický klokan

kategorie Cvrček 2. a 3. tř. 1. stupně;

kategorie Klokánek 4. a 5. tř. 1. stupně;

(týká se 1. stupně, který se rozhodne sám ve svém metodickém       sdružení)                                                      

                    

                    Kategorie Benjamín soutěží žáci 6. a 7. tříd ZŠ 

                     

                    Kategorie Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ

                     

Ve všech kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh; soutěžící mají

čas na zpracování 60 minut + 15 minut organizační práce; každý

soutěžící  ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body;

úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování

(úlohy za 3, 4 a 5 bodů); za každou správně zodpovězenou otázku

získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5); za každou

neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů); za každou

špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 

1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů); soutěžící odpovídají na

„kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností;

při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou

literaturu; z každé kategorie tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný

počet bodů obdrží více soutěžících, sdělíme všechna jména k 

postupu do okresního kola).

Soutěž se bude konat v učebně fyziky 21. března 2014.

                            

 

Pythagoriáda

 

Pro žáky pátých až devátých tříd ZŠ.

Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou

představivost a logické uvažování.

 Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 9 a více bodů. Ze školního kola

mohou žáci postoupit do okresních, a následně až do krajských kol.

Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.

Soutěž se bude konat v učebně fyziky v únoru 2014.

 

 

Matematická olympiáda

 

Průběh soutěže:

Soutěž v jednotlivých kategoriích probíhá ve dvou nebo ve třech kolech.

Kategorie Z9 má školní, okresní a krajské kolo.

Kategorie Z8, Z7, Z6 a Z5 mají školní a okresní kolo.

 

Školní kolo: 

V tomto vstupním kole soutěže, organizovaném na školách,

řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh.

 

Termíny jejich odevzdání: 

Kategorie Z5, Z9: první trojici úloh do 25. listopadu 2013 a druhou

trojici úloh do 6. ledna 2014.

Kategorie Z6 až Z8: první trojici úloh do 6. ledna 2014 a druhou trojici

úloh do 17. března 2014.

 

 

 

Soutěže z fyziky:

 

Archimediáda

 

Soutěž probíhá ve dvou částech. Je určena žákům 7. tříd ZŠ.

První část soutěže se uskuteční v únoru až květnu.

Nutno vyřešit vyřešit pět úloh, které jsou uvedeny na

http://fyzikalniolympiada.cz/archimediada

Jejich řešení vyžaduje schopnost fyzikálně uvažovat, používat

jednoduché výpočty nebo grafy. Některé úlohy předpokládají také

provést jednoduchý pokus. Řešení úloh zapisujte na papíry formátu

A5 (malý sešit), každou úlohu na zvláštní papír. Žáci odevzdají tyto

úlohy nejpozději 7. 5. 2014 svému učiteli fyziky. Učitel fyziky úlohy

opraví a sdělí žákům výsledky. 

Druhá část soutěže proběhne  21. - 25. 5. 2014 a může být

organizována jako soutěž jednotlivců nebo družstev podle dispozic.

 

 

Další soutěže:

 

Přírodovědný klokan

 

Soutěž proběhla 16. 10. 2013. V soutěži si žáci  9. třídy prověřili svoje matematické, fyzikální, chemické, zeměpisné a přírodopisné vědomosti.

 

Výsledky soutěže:

 Pořadí     Jméno          Body

 

 1.Marcel Janáček59

 2.Eva Miková           57

 3.Radim Petričák46

Barbora Žeraviková46

 5.Markéta Skopalová41

 6.Kateřina Chlubná40

 7.Martin Vrábel           39

 8.Barbora Vičarová38

 9.Kateřina Wernerová37

10.Sára Hrubešová36

Pavel Křenek            36

Martin Pavlík            36

13.Zuzana Stratilová35

14.David Volek            33

15.Anita Jarošová30

Roman Kykal            30

Veronika Pivoňová30

Dominik Sabol30

19.Aneta Musilová29

20.Miroslava Grätzová23

21.Diana Ferková22

 

 

 

 

PIŠQWORKY 2013

 

Oblastní kolo soutěže proběhlo 4. 11. 2013 v Krnově.

Družstvo 9. A ve složení Markéta Vacková (C), Marcel Janáček, Zuzana Stratilová, Sára Hrubešová a Veronika Pivoňová nepostoupilo ze skupiny do vyřazovacích bojů.

 

 

 

Dne 20. 1. 2014                           Mgr. Rudolf Janeček

                                                       Předseda PK MF

 

Složení předmětové komise Tv pro školní rok 2013/ 2014:

 

Předseda PK: Mgr. Michal Dufek

Členové PK:  Mgr. Dagmar Hlobilová

                      MgA. Tereza Maršíková 

 

 

Náplň činnosti PK Tv:

-kontrola ročních tematických plánů práce jednotlivých tříd, poučení BOZP

-zajištění a organizace vyučovacích hodin Tv

-zajištění a organizace chodu školní tělocvičny

-školní a okrskové sportovní soutěže

-materiální vybavení školní tělocvičny a auly

-lyžařské výcviky

-prezentace sportovních výsledků a úspěchů naší školy

 

 

 

 

 

Předmětová komise se schází čtyřikrát ročně nebo operativně v případě aktuální situace.