Složení předmětové komise Tv pro školní rok 2013/ 2014:

 

Předseda PK: Mgr. Michal Dufek

Členové PK:  Mgr. Dagmar Hlobilová

                      MgA. Tereza Maršíková 

 

 

Náplň činnosti PK Tv:

-kontrola ročních tematických plánů práce jednotlivých tříd, poučení BOZP

-zajištění a organizace vyučovacích hodin Tv

-zajištění a organizace chodu školní tělocvičny

-školní a okrskové sportovní soutěže

-materiální vybavení školní tělocvičny a auly

-lyžařské výcviky

-prezentace sportovních výsledků a úspěchů naší školy

 

 

 

 

 

Předmětová komise se schází čtyřikrát ročně nebo operativně v případě aktuální situace.