Členové předmětové komise českého jazyka

Mgr. Alice Pospíšilová, předsedkyně
PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

 „Mateřštině by se vlastně mělo říkat druhá matka. Když nás ta první opustí, nebo my když opustíme ji a vyjdeme do světa, ta druhá jde s námi a provází nás až do hrobu.“ Jan Neruda

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek:
-    Jazykové výchovy
-    Literární výchovy
-    Komunikační a slohové výchovy
Obsah jednotlivých složek se vzájemně prolíná.

Jazyková výchova: Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, poznávají bohatost jazyka a jeho slovní zásoby, učí se rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem správného vyjadřování.

Literární výchova: Žáci se seznamují se základními literárními druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle.

Komunikační a slohová výchova: Žáci se učí vnímat různá jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit, vyjadřovat vlastní názory a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu.

Na 2. stupni ZŠ je předmět Český jazyk a literatura zastoupen v 6. – 9. ročníku čtyřmi vyučovacími hodinami týdně.

 

 

Plán akcí na školní rok 2015/2016 – předmětová komise českého jazyka

Soutěže typu A:

1. Olympiáda v českém jazyce                                                              do 28. 12. 2015

2. Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna                     do 28. 2. 2016

 

 

        Soutěže typu B:

        1. Mladý Demosthenes – soutěž v řečnickém projevu                             do 30. 4. 2016

 

 

        Pravidelně se účastníme i regionálních např. Požární ochrana očima dětí.