V lednu 2017 naše škola podala žádost o schválení projektu Erasmus +, vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem: Nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání všech žáků, získání nových metod a postupů pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním a speciálními vzdělávacími potřebami. Zvyšování jazykových kompetencí managementu školy.
Tato žádost byla schválená a škola je podpořena částkou 12 093 €.


Cílem projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy a to konkrétně ve dvou mobilitách. Zástupci školního poradenského pracoviště – metodik prevence, výchovná poradkyně a ředitelka školy vyjedou na pracovní cestu do partnerské školy ve Španělsku, Villanueva de la Concepción a to už v říjnu 2018. Zde bude probíhat týdenní stínování práce v partnerské základní škole. Oblasti stínování jsou: problémy žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí týkající se záškoláctví, selhávání a předčasné ukončování školní docházky na základní škole a následně ukončení dalšího vzdělávání a profese, prevence sociálně patologických jevů - šikana, kyberšikana, zneužívání návykových látek. Dále systém školství - předškolní, základní vzdělávání, pracovníci ve škole-speciální pedagog, logoped, psycholog, terapeut, sociální pracovník, funkčnost školního poradenského pracoviště, členové, jejich vzdělání a náplň práce, organizace inkluzního vzdělávání.
Realizaci projektu jsme zahájili v březnu 2017, kdy pedagogové z partnerské školy ve Španělsku navštívili naší školu.
Druhá část projektu se týká jazykového vzdělávání managementu školy. Ředitelka školy a zástupkyně školy se chystají na čtrnáctidenní jazykový pobyt ve Velké Británii v průběhu letních prázdnin 2019.
O průběhu projektu budeme průběžně informovat.
Mgr. Michaela Mikulková