Ve dnech 8.-12. října 2018 jsme uskutečnili cestu v rámci projektu Erasmus + do vzdáleného Španělska, konkrétně do malého městečka Villanueva de la Concepción. Cílem našeho výjezdu bylo seznámit se nejen se systémem školství, pracovníků ve škole a členů poradenského pracoviště -speciální pedagog, logoped, psycholog, terapeut, sociální pracovník, jeho funkčnost, vzdělání a náplň práce jednotlivých členů, organizace inkluzního vzdělávání, ale zajímaly nás také problémy žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, záškoláctví, selhávání a předčasné ukončování školní docházky na základní škole a následně ukončení dalšího vzdělávání a profese, prevence sociálně patologických jevů - šikana, kyberšikana, zneužívání návykových látek.


Celá škola, jak vedení, pedagogové i žáci, nás přivítali velmi srdečně tancem a písněmi. Jedná se o malou školu s počtem žáků 250. Škola je zřizována městem a bylo poznat, že ji město podporuje. Škola disponovala velkou tělocvičnou, bazénem, tenisovým kurtem. Systém školství se od našeho liší. Děti začínají povinnou školní docházku ve třech letech a základní školu ukončují ve svých 12 letech. Poté nastupují na školu střední, která je povinná pro žáky ve věku 12 – 16 let. Následně se žáci rozhodují, kam chtějí dále směřovat. Rozhodnou-li se pro studium na Univerzitě, zůstávají dále ve škole a absolvují dva ročníky přípravy na studium. Žáci, kteří tyto ambice nemají, nastupují na odbornou přípravu ke své vybrané profesi.
Zajímavý byl postřeh týkající se školní jídelny. Tu využívala zhruba třetina žáků a to dle výběru a kritérií ministerstva, po vyplnění dotazníku o finanční situaci rodiny. Strava vybraným dětem byla zcela dotovaná.
Velmi mile nás překvapila spolupráce rodičů se školou. Rodiče žáků se pravidelně podílí na výzdobě školy, na odpoledních akcích pro děti a v současné době rozjíždí projekt, kdy rodiče budou vstupovat do tříd a podílet se na aktivitách pro děti.
Na základní škole fungovalo poradenské pracoviště ve složení speciální pedagog, zabývající se logopedií, práci s dětmi s poruchami učení, práci s rodinami a také metodickým vedením svých kolegů, dále školní psycholožka, která ale nebyla zaměstnancem školy, ale pracovala pro tři školy současně a vedení školy, které se podílelo na výběru preventivních programů pro žáky a řešení problémových situací. Škola je zapojená v projektu Mindfulness in schools. Metodu, kterou zahrnují do výuky a na kterou byli speciálně vyškoleni, obsahuje dýchací cvičení, meditace, protahovací cviky, povídání. Využití této metody pomáhá dětem naučit se regulovat své tělo, pocity, uklidnit se a dokázat pracovat se svými emocemi.
Na střední škole jsme měli příležitost diskutovat na téma prevence rizikového chování. Preventivní programy jsou financovány ministerstvem školství a probíhají pravidelně jednou měsíčně. Konkrétně na této škole se potýkají s problémem zneužívání lehkých drog a začínající kyberšikana.
Následující dny jsme měli možnost pozorovat výuku Aj, Tv, Matematiky vedenou Montessoriho metodou, v Hv proběhla muzikoterapie a také jsme přihlíželi práci speciální pedagožky s dítětem se středně těžkým postižením, využívání metod a pomůcek.
Skupina žáků společně s panem ředitelem nás doprovodila na radnici, kde jsme měli schůzku s panem starostou, zapsali jsme naši školu do Knihy hostů a poté si prohlédli město, měli možnost poslechnout si tradiční muziku a vidět tradiční tance.
Zážitků a zkušeností jsme si přivezli mnoho. Nabídli nám to nejlepší. Měli jsme možnost srovnání v různých oblastech, metody práce učitelů, vedení školy, celého systému vzdělávání. Jsme přesvědčení o tom, že naše škola má také co nabídnout, že máme špičkové pedagogy, neustále se vzdělávající v nových metodách, bezkonkurenčně nejlepší vybavení školy, nádherné prostředí, fungující poradenské pracoviště a velmi dobrou úroveň výuky jazyků, sportovní zázemí, prostě že se našim dětem věnujeme naplno.
Mgr. Michaela Mikulková

Fotogalerie >>>