Název projektu: Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále

Regist. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0092
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality výuky a její modernizace prostřednictvím týmové spolupráce. 

Každá škola je v projektu zaměřena jinak. Na Základní škole Bruntál, Cihelní 6, dojde například k rozšíření a obnovení školních laboratoří biologie a chemie, vytvořena bude rovněž „přírodní učebna“ na školní zahradě a podobně.

Na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, půjde kupříkladu o zlepšení materiálních podmínek pro výuku: pořízení nářadí, nákup materiálu, pořízení názorných pomůcek a modelů do výuky, využívání moderní didaktické a výpočetní techniky ve výuce. Počítá se zde také se vznikem infocentra pro lepší orientaci při volbě povolání.

Na Petrinu projdou modernizací odborné učebny fyziky a chemie, které budou zároveň vybaveny moderními audiovizuálními prostředky, novým pracovním materiálem a trojrozměrnými učebními pomůckami se zaměřením na zvýšení atraktivity a efektivity výuky a laboratorních cviční.

Na Základní škole Bruntál, Okružní 38, bude vytvořena odborná matematická třída pro první i druhý stupeň základní školy podporující technickou dovednost žáků. Počítá se zde s rozšířením využívání moderní didaktické a výpočetní techniky ve výuce.

Nedílnou součástí projektu je rovněž vytvoření vlastních komplexních výukových materiálů ušitých na míru. Všechny vytvořené učební materiály budou jednotlivé školy sdílet prostřednictvím těchto speciálně vytvořených internetových stránek projektu, které budou jakousi vlastní databází výukových materiálů sloužící všem partnerským školám projektu popřípadě i jiným školám na Bruntálsku, které projeví zájem.

Dále projekt umožní zavedení nových inovativních metod a forem výuky a za pomoci nové didaktické techniky včetně multimediálního vybavení a výukových pomůcek přispěje ke zkvalitnění výuky. Realizace projektu bude prospěšná i v oblasti zlepšování podmínek pro výuku technických oborů. Aktivity projektu jsou potřebné k návratu k hodnotám ruční práce a zvýšení vztahu k řemeslné zručnosti a výsledkům tvořivosti. Přijatelnou formou bude působit na představy o budoucí profesi a uplatnění na trhu práce.

Stránky projektu >>>