Jednání se konalo dne 31.8.2017 od 16.00 h za přítomnosti pěti zvolených členů Školské rady, ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové a zástupkyně ředitelky Mgr. Olgy Tonnerové

    

  • Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání

(předsedkyně ŠR Mgr. Schneiderová )

  • Schválení Školního řádu Základní školy Bruntál, Školní 2 ve znění předložených úprav, vyplývajících z novely Školského zákona, doplněna upřesnění Školskou radou (pro - všichni přítomní členové ŠR )
  • ŠVP pro Přípravnou třídu při ZŠ Školní 2. ŠR byla seznámena se zněním ŠVP pro Přípravnou třídu, která bude ve školním roce 2017-18 na Základní škole zřízena. Po diskuzi o účelu, přínosech a financování ŠR vzala nový ŠVP na vědomí.
  • Volební řád školské rady. Školská rada konstatovala potřebu aktualizace stávajícího Volebního řádu (z roku 2005) zřizovatelem tak, aby byl v souladu se stávající novelou Školského zákona.
  • Seznam projektových dnů. ŠR byla seznámena a vzala na vědomí doplnění stávajícího ŠVP o nový seznam Projektových dnů, který podrobněji přibližuje další aktivity školy a akce, pořádané školou samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.
  • ŠR byla seznámena se zánikem členství v ŠR Mgr. K.Mašlíka z důvodu ukončení jeho pracovního poměru a se záměrem vedení školy připravit volby nového člena ŠR – zástupce pedagogů školy.
  • Otázky chodu školy, školních projektů a dalšího rozvoje školy – rekonstrukce hřiště, oprava tělocvičny. ŠR konstatuje naléhavou potřebu opravy školního atria na venkovním prostranství uvnitř budovy především z důvodu odvodu vlhosti a jejího dopadu na chod městské knihovny a SVČ a z důvodu jeho kulturního využití pro celé město.

 

Přijetí usnesení v následujícím znění:

 

  • Školská rada schvaluje Školní řád Základní školy Bruntál, Školní 2 ve znění předložených úprav.
  • Školská rada bere na vědomí ŠVP pro Přípravnou třídu
  • Školská rada vyzývá zřizovatele k aktualizaci Volebního řádu

    

 Zapsal v Bruntále dne 31.8.2017 Ing. Karel Soukop, člen ŠR