Jednání se konalo dne 21.2. 2012 od 16.00 h za přítomnosti všech členů Školské rady a  ředitelky školy PhDr. Mgr. Zatloukalové jako hosta. 

Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( Mgr. Schneiderová )

1)Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )

2)Projednání návrhu nového Jednacího řádu Školské rady, předloženého předsedkyní Mgr. Schneiderovou. K jednotlivým bodům návrhu se vyjádřili všichni členové rady. Po drobných úpravách, na kterých se shodla většina přítomných, byl Jednací řád Školské rady při ZŠ Bruntál Školní 2, radou schválen. 

3)Slovo ředitelky školy PhDr. Mgr. Zatloukalové:
           - kladné zhodnocení dosavadních zkušeností se zavedením elektronické žákovské knížky
           - školní klub, který měl na naší škole dle původního záměru fungovat od ledna 2013 s podporou Krajského úřadu MSK, bude založen v příštím školním roce pod hlavičkou školní družiny
           - informace o prořezu a pořezu dřevin v okolí školní budovy
           - zhodnocení nedávno uskutečněného zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ, počet dětí odpovídá záměru otevřít v příštím školním roce dvě první třídy
           - informace o školním plese, který se koná dne 1.3. 2013 
           - seznámení s plánovanými akcemi školy – adaptační kurzy pro žáky 1. tříd, přípravné kurzy pro budoucí prvňáky a jejich rodiče, vypracování čtyř projektů v rámci žádostí o granty vypsané městem ( PhDr. Mgr. Zatloukalová: adaptační kurzy, turnaj ve vybíjené na náměstí, branný závod Aliante Petrin,                           Mgr. Pospíšilová: Hrátky s historií )
           - informace o plánované rekonstrukci školy, která může způsobit jisté dočasné komplikace v organizaci školy a jejího režimu – ředitelka školy bude během všech jednání s vedením města i s firmou, která bude práce provádět, usilovat o minimalizaci  případných dopadů rekonstrukce na běžný chod školy
           - odpovědi na dotazy členů rady 

4)Informace p.Kotlára o získání sponzorských darů do tomboly školního plesu od SK Sigma Olomouc a o předběžných jednáních s tímto klubem ohledně možné spolupráce na  případných sportovních akcích pro žáky naší školy.

5)Seznámení s probíhající registrací nově vznikajícího občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Petrina  a informace o plánované činnosti této organizace. ( Předseda sdružení p. Vacek ) 

6)Diskuze všech zúčastněných k projednávaným tématům.

7)Přijetí usnesení v následujícím znění: 

1)Školská rada schvaluje nový jednací řád rady.

2)Školská rada bere na vědomí informace podané jejími účastníky a ředitelkou školy během jednání.

3)Školská rada ukládá předsedkyni rady Mgr. Schneiderové požádat ředitelku školy, zda by předložila členům školské rady podstatné informace týkající se rekonstrukce školy, včetně případného harmonogramu jednotlivých prací, a to pokud možno ještě v době před podpisem smlouvy mezi zadavatelem ( městem )   a firmou, která vzejde jako vítěz z vyhlášeného výběrového řízení.

4)Jednání školské rady svolá předsedkyně školské rady do konce školního roku podle aktuální situace / nové informace týkající se rekonstrukce školy apod. /

Závěr jednání. Jednání bylo ukončeno v 18.00 h.

Zapsal v Bruntále dne 21.2. 2013 Mgr. Karel Mašlík.