Jednání se konalo dne 27.5. 2013 od 16.00 h za přítomnosti všech členů Školské rady.                                                

        Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( Mgr. Schneiderová )

1)Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )

2)Předložena Inspekční zpráva ČŠI, členové ŠR byli seznámeni s výsledky inspekce, která se ve škole uskutečnila. Zpráva bude zveřejněna na webu školy.                                   ( Mgr. Schneiderová )  

3)Přednesení informací o problémech vzniklých plánovanou rekonstrukcí školy. Termín rekonstrukce není dosud znám, ze strany města byl však vydán požadavek na vyklizení prostor, kterých se bude stavba dotýkat, včetně vyklizení odpadu a nepotřebného materiálu ze skladových místností a kabinetů. Vyvezením odpadu budou pověřeny Technické služby, vše by mělo být financováno z rezervního fondu školy. Problém nelze řešit v rámci veřejně prospěšných prací. ( Mgr. Schneiderová )

4)Diskuze:                                                                                                                              
- členové ŠR by se měli pokusit oslovit kompetentní osoby ve snaze zajistit co nejlevnější řešení problému spojeného s vyklizením odpadového materiálu      ( Mgr. Schneiderová )
- financování úklidu by mělo zajistit město, případně firma pověřená rekonstrukcí            ( Mgr. Mašlík )
- pokusit se zajistit tyto práce případnou svépomocí ve spolupráci se sběrnami            ( p. Fürst, p.Kotlár )

5)Informace o probíhajících úpravách Školního vzdělávacího programu na základě změn stanovených ministerstvem školství v Rámcovém vzdělávacím programu. Definitivní verze bude předložena ŠR před začátkem nového školního roku 2013/2014.            ( Mgr. Schneiderová )

6)  Seznámení s plánem obnovení ( rekonstrukce ) malého školního hřiště,které vyjednala ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová.

7)  Přijetí usnesení v následujícím znění.

1)Školská rada bere na vědomí inspekční zprávu ČSI a veškeré další informace, se kterými byla seznámena předsedkyní Mgr. Schneiderovou.
2)  Školská rada ukládá p.Ing. Soukopovi ověřit, zda v projektu rekonstrukce Petrina  není zakotvena zodpovědnost firmy pověřené touto rekonstrukcí za veškeré práce s tím spojené, včetně přípravných a vyklízecích.
3)  Školská rada pověřuje předsedkyni Mgr. Schneiderovou, aby požádala ředitelku školy, která v rámci svých jednání o co nejlevnějším provedení vyklízecích prací  seznámí ŠR s dojednanou částkou. Následně ŠR projedná další návrhy směřující k pokud možno co nejmenšímu dopadu na ekonomiku školy. 

Závěr jednání. Jednání bylo ukončeno v 18.00 h.

 

Zapsal v Bruntále dne 27.5. 2013 Mgr. Karel Mašlík.