Vážení rodiče, 

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bruntál vyhlašuji volby do školské rady ZŠ Bruntál, Školní 2 z řad zákonných zástupců žáků na den 13. 1. 2015 v době od 15.00 hodin do 17.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Bruntál, Školní 2.

Zákonní zástupci nezletilých žáků navrhují dle čl. 3 platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ZŠ Bruntál, Školní 2 z řad oprávněných osob do 12. 12. 2014 v kanceláři školy.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Kandidáti budou vybráni podle nejvyššího počtu návrhů z řad rodičů v návratce tohoto oznámení a jejich jména budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy: www.zspetrin.cz . Z voleb vzejdou 2 zástupci zákonných zástupců žáků.

Obecná ustanovení

1. Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.

2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

5. Funkční období členů školské rady je tři roky.

6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.

7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

V Bruntále 26.11.2014

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy