Jednání se konalo dne 21.1. 2015 od 16.00 h za přítomnosti všech zvolených členů Školské rady  a  ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové.

    

      Úvod, přivítání, gratulace ke zvolení, představení členů Školské rady. (  ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

 

Členy Školské rady jsou:

 

p. Pavel Fürst, Mgr. Jana Knížová, Mgr. Karel Mašlík, Mgr. Pavla Schneiderová,      Ing. Karel Soukop, JUDr. Jiří Pleva.

 

 

1)      Informace ředitelky školy k celkovému průběhu a završení rekonstrukce budovy školy. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

2)      Informace ředitelky školy k novému školnímu řádu, který bude předložen ke schválení pedagogické radě a následně Školské radě.                                                          ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

3)      Informace o návštěvě ministra a slavnostním otevření nově zrekonstruované budovy školy:  29.1. 2015 se uskuteční návštěva ministra školství, mládeže a tělovýchovy na naší škole, následně proběhne slavnostní otevření budovy Petrina  ( ředitelka školy PhDr.Mgr. Zatloukalová )                                                                       

4)      Informace k zápisům do 1. tříd: Zápisy žáků do prvních ročníků školní docházky pro školní rok 2015/2016 proběhnou ve dnech 13. – 14.2. 2015. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

5)      Informace ke školnímu plesu: 3. reprezentační ples školy se koná dne 20. února 2015 v prostorách budovy školy. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

6)      Volby předsednictva Školské rady: Předsedkyní Školské radybyla zvolenapaní Mgr. Pavla  Schneiderová, místopředsedou pan JUDr. Jiří Pleva, jednatelem pan          Mgr. Karel Mašlík. ( všichni členové ŠR )

7)      Projednání návrhu Jednacího řádu Školské rady: Návrh předložený předsedkyní ŠR byl schválen všemi členy rady. Do příštího jednání je možno připravit připomínky či případné návrhy na změny. ( všichni členové ŠR )

8)      Seznámení s § 168 Školského zákona, který popisuje účel a pravomoci školských rad. ( předsedkyně ŠR Mgr. Schneiderová )

9)      Zpráva o finanční situaci školy a s tím souvisejícími plánovanými úspornými opatřeními. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

10)  Diskuze: otázky rozpočtu, provozních nákladů, provozního řádu budovy, správy budovy a fungování všech organizací v budově sídlících, reklamace závad vzniklých při rekonstrukci budovy školy, sponzorování školního plesu a zajištění věcných cen do tomboly školního plesu. ( všichni členové ŠR )

11)  Přijetí usnesení v následujícím znění:

 

1)      Školská rada schvaluje a potvrzuje výsledky voleb předsedkyně, místopředsedy a jednatele Školské rady.

2)      Školská rada schvaluje Jednací řád Školské rady.

3)      Školská rada bere na vědomí informace ředitelky školy a jednotlivých členů Školské rady podané během jednání.

4)      Školská rada ukládá předsedkyni zajistit zveřejnění zápisu z jednání ŠR          na webových stránkách školy.  

     

    

 

     Jednání bylo ukončeno v 18.00 h.

 

 

 Zapsal v Bruntále dne 21.1 2015 Mgr. Karel Mašlík, jednatel ŠR.