Po volbách v lednu 2018 pracuje Školská rada ve složení:

Zástupci za pedagogy:
Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně Školské rady
Mgr. Radek Černý, jednatel

Zástupci za zákonné zástupce:
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.
Mgr. Jana Knížová

Zástupci za zřizovatele:
Pavel Fürst
Ing. Karel Soukop

Kontaktní e-mail na členy školské rady: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


 

 

 

 

 

 

Jednání se konalo dne 21.1. 2015 od 16.00 h za přítomnosti všech zvolených členů Školské rady  a  ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové.

    

      Úvod, přivítání, gratulace ke zvolení, představení členů Školské rady. (  ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

 

Členy Školské rady jsou:

 

p. Pavel Fürst, Mgr. Jana Knížová, Mgr. Karel Mašlík, Mgr. Pavla Schneiderová,      Ing. Karel Soukop, JUDr. Jiří Pleva.

 

 

1)      Informace ředitelky školy k celkovému průběhu a završení rekonstrukce budovy školy. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

2)      Informace ředitelky školy k novému školnímu řádu, který bude předložen ke schválení pedagogické radě a následně Školské radě.                                                          ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

3)      Informace o návštěvě ministra a slavnostním otevření nově zrekonstruované budovy školy:  29.1. 2015 se uskuteční návštěva ministra školství, mládeže a tělovýchovy na naší škole, následně proběhne slavnostní otevření budovy Petrina  ( ředitelka školy PhDr.Mgr. Zatloukalová )                                                                       

4)      Informace k zápisům do 1. tříd: Zápisy žáků do prvních ročníků školní docházky pro školní rok 2015/2016 proběhnou ve dnech 13. – 14.2. 2015. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

5)      Informace ke školnímu plesu: 3. reprezentační ples školy se koná dne 20. února 2015 v prostorách budovy školy. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

6)      Volby předsednictva Školské rady: Předsedkyní Školské radybyla zvolenapaní Mgr. Pavla  Schneiderová, místopředsedou pan JUDr. Jiří Pleva, jednatelem pan          Mgr. Karel Mašlík. ( všichni členové ŠR )

7)      Projednání návrhu Jednacího řádu Školské rady: Návrh předložený předsedkyní ŠR byl schválen všemi členy rady. Do příštího jednání je možno připravit připomínky či případné návrhy na změny. ( všichni členové ŠR )

8)      Seznámení s § 168 Školského zákona, který popisuje účel a pravomoci školských rad. ( předsedkyně ŠR Mgr. Schneiderová )

9)      Zpráva o finanční situaci školy a s tím souvisejícími plánovanými úspornými opatřeními. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )

10)  Diskuze: otázky rozpočtu, provozních nákladů, provozního řádu budovy, správy budovy a fungování všech organizací v budově sídlících, reklamace závad vzniklých při rekonstrukci budovy školy, sponzorování školního plesu a zajištění věcných cen do tomboly školního plesu. ( všichni členové ŠR )

11)  Přijetí usnesení v následujícím znění:

 

1)      Školská rada schvaluje a potvrzuje výsledky voleb předsedkyně, místopředsedy a jednatele Školské rady.

2)      Školská rada schvaluje Jednací řád Školské rady.

3)      Školská rada bere na vědomí informace ředitelky školy a jednotlivých členů Školské rady podané během jednání.

4)      Školská rada ukládá předsedkyni zajistit zveřejnění zápisu z jednání ŠR          na webových stránkách školy.  

     

    

 

     Jednání bylo ukončeno v 18.00 h.

 

 

 Zapsal v Bruntále dne 21.1 2015 Mgr. Karel Mašlík, jednatel ŠR.

 

 

Vážení rodiče, 

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bruntál vyhlašuji volby do školské rady ZŠ Bruntál, Školní 2 z řad zákonných zástupců žáků na den 13. 1. 2015 v době od 15.00 hodin do 17.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Bruntál, Školní 2.

Zákonní zástupci nezletilých žáků navrhují dle čl. 3 platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ZŠ Bruntál, Školní 2 z řad oprávněných osob do 12. 12. 2014 v kanceláři školy.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Kandidáti budou vybráni podle nejvyššího počtu návrhů z řad rodičů v návratce tohoto oznámení a jejich jména budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy: www.zspetrin.cz . Z voleb vzejdou 2 zástupci zákonných zástupců žáků.

Obecná ustanovení

1. Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.

2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

5. Funkční období členů školské rady je tři roky.

6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.

7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

V Bruntále 26.11.2014

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy