Po volbách v lednu 2018 pracuje Školská rada ve složení:

Zástupci za pedagogy:
Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně Školské rady
Mgr. Radek Černý, jednatel

Zástupci za zákonné zástupce:
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.
Mgr. Jana Knížová

Zástupci za zřizovatele:
Pavel Fürst
Ing. Karel Soukop

Kontaktní e-mail na členy školské rady: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


 

 

 

Zápis z 6. jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2 ve formátu PDF >>>

 

Zápis z 5. řádného jednání (formát PDF)

Jednání se konalo dne 19.9. 2013 od 14.30 h za přítomnosti všech členů Školské rady a  ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové jako hosta.

    Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( Mgr. Schneiderová )

1) Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )

2) Seznámení s podobou nového ŠVP, přepracovaného a doplněného na základě změn v RVP ( standardy, indikátory … ) nařízených MŠMT v červenci tohoto roku s platností od září 2013. Informace o nově zavedených adaptačních pobytech žáků 1. ročníků a zařazení volitelného předmětu – další cizí jazyk – do výuky od 7. ročníku (u nás nově ruský jazyk). ( koordinátor ŠVP Mgr. Schneiderová ) 

3) Slovo ředitelky školy PhDr. Mgr. Zatloukalové: ŠVP je živý dokument, se kterým je třeba neustále pracovat, každý rok jej měnit či doplňovat na základě nových poznatků a zkušeností. 

4) Krátká diskuze a jednohlasné schválení předloženého ŠVP.

5) Slovo ředitelky školy PhDr. Mgr. Zatloukalové: Projekt EU – Peníze školám, do kterého jsme se zapojili, přináší tzv. šablony, určené jako vzor pro využití peněz z evropských fondů na základě projektů v oblasti vzdělávání. V naší škole tento projekt probíhá ve formě individualizace výuky ( dělení tříd do dvou skupin – jazyky, matematika ), dále v podobě DVPP ( další vzdělávání pedagogických pracovníků ) a v neposlední řadě v modernizaci výuky (nová interaktivní tabule, počítače, tablety). 

6) Odpovědi na otázky ohledně probíhající rekonstrukce školní budovy:
     - Probíhá intenzivní komunikace s představiteli firmy Metrostav.
     - Je stanoven harmonogram prací, škola nyní využívá jednu polovinu budovy, po pololetí se bude stěhovat do druhé.
     - Ředitelka školy stanovila v souvislosti s probíhající rekonstrukcí termíny pro mimořádná ředitelská volna a požádá MŠMT o možnost ukončení školního roku o dva týdny dříve ( z důvodu plánované rekonstrukce školní jídelny ).
     - Jsou objednány šatní skříňky ve dvojích rozměrech pro mladší a starší žáky.
     - Ing. Žilka z odboru památkové péče předložil požadavek na zachování  (rekonstrukci, renovaci) dveří v budově objektu Petrin. (PhDr. Mgr. Zatloukalová)

7) Zpráva o činnosti Sdružení rodičů a přátel Petrina – členská základna, financování apod. ( předseda SRPP p. Vacek )

8) Diskuze všech zúčastněných k projednávaným tématům.

9) Přijetí usnesení v následujícím znění: 
          1) Školská rada projednala a schválila nový  Školní vzdělávací program ZŠ Bruntál, Školní 2.
          2) Školská rada bere na vědomí informace podané jejími účastníky a ředitelkou školy během jednání.
          3) Školská rada ukládá předsedkyni rady Mgr. Schneiderové svolat další jednání na podzim tohoto roku za účelem projednání Výroční zprávy za rok 2012 – 2013. 

Jednání bylo ukončeno v 16.30 hod.
Zapsal v Bruntále dne 19.9. 2013 Mgr. Karel Mašlík.

 

Jednání se konalo dne 27.5. 2013 od 16.00 h za přítomnosti všech členů Školské rady.                                                

        Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( Mgr. Schneiderová )

1)Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )

2)Předložena Inspekční zpráva ČŠI, členové ŠR byli seznámeni s výsledky inspekce, která se ve škole uskutečnila. Zpráva bude zveřejněna na webu školy.                                   ( Mgr. Schneiderová )  

3)Přednesení informací o problémech vzniklých plánovanou rekonstrukcí školy. Termín rekonstrukce není dosud znám, ze strany města byl však vydán požadavek na vyklizení prostor, kterých se bude stavba dotýkat, včetně vyklizení odpadu a nepotřebného materiálu ze skladových místností a kabinetů. Vyvezením odpadu budou pověřeny Technické služby, vše by mělo být financováno z rezervního fondu školy. Problém nelze řešit v rámci veřejně prospěšných prací. ( Mgr. Schneiderová )

4)Diskuze:                                                                                                                              
- členové ŠR by se měli pokusit oslovit kompetentní osoby ve snaze zajistit co nejlevnější řešení problému spojeného s vyklizením odpadového materiálu      ( Mgr. Schneiderová )
- financování úklidu by mělo zajistit město, případně firma pověřená rekonstrukcí            ( Mgr. Mašlík )
- pokusit se zajistit tyto práce případnou svépomocí ve spolupráci se sběrnami            ( p. Fürst, p.Kotlár )

5)Informace o probíhajících úpravách Školního vzdělávacího programu na základě změn stanovených ministerstvem školství v Rámcovém vzdělávacím programu. Definitivní verze bude předložena ŠR před začátkem nového školního roku 2013/2014.            ( Mgr. Schneiderová )

6)  Seznámení s plánem obnovení ( rekonstrukce ) malého školního hřiště,které vyjednala ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová.

7)  Přijetí usnesení v následujícím znění.

1)Školská rada bere na vědomí inspekční zprávu ČSI a veškeré další informace, se kterými byla seznámena předsedkyní Mgr. Schneiderovou.
2)  Školská rada ukládá p.Ing. Soukopovi ověřit, zda v projektu rekonstrukce Petrina  není zakotvena zodpovědnost firmy pověřené touto rekonstrukcí za veškeré práce s tím spojené, včetně přípravných a vyklízecích.
3)  Školská rada pověřuje předsedkyni Mgr. Schneiderovou, aby požádala ředitelku školy, která v rámci svých jednání o co nejlevnějším provedení vyklízecích prací  seznámí ŠR s dojednanou částkou. Následně ŠR projedná další návrhy směřující k pokud možno co nejmenšímu dopadu na ekonomiku školy. 

Závěr jednání. Jednání bylo ukončeno v 18.00 h.

 

Zapsal v Bruntále dne 27.5. 2013 Mgr. Karel Mašlík.

 

Jednání se konalo dne 21.2. 2012 od 16.00 h za přítomnosti všech členů Školské rady a  ředitelky školy PhDr. Mgr. Zatloukalové jako hosta. 

Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( Mgr. Schneiderová )

1)Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )

2)Projednání návrhu nového Jednacího řádu Školské rady, předloženého předsedkyní Mgr. Schneiderovou. K jednotlivým bodům návrhu se vyjádřili všichni členové rady. Po drobných úpravách, na kterých se shodla většina přítomných, byl Jednací řád Školské rady při ZŠ Bruntál Školní 2, radou schválen. 

3)Slovo ředitelky školy PhDr. Mgr. Zatloukalové:
           - kladné zhodnocení dosavadních zkušeností se zavedením elektronické žákovské knížky
           - školní klub, který měl na naší škole dle původního záměru fungovat od ledna 2013 s podporou Krajského úřadu MSK, bude založen v příštím školním roce pod hlavičkou školní družiny
           - informace o prořezu a pořezu dřevin v okolí školní budovy
           - zhodnocení nedávno uskutečněného zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ, počet dětí odpovídá záměru otevřít v příštím školním roce dvě první třídy
           - informace o školním plese, který se koná dne 1.3. 2013 
           - seznámení s plánovanými akcemi školy – adaptační kurzy pro žáky 1. tříd, přípravné kurzy pro budoucí prvňáky a jejich rodiče, vypracování čtyř projektů v rámci žádostí o granty vypsané městem ( PhDr. Mgr. Zatloukalová: adaptační kurzy, turnaj ve vybíjené na náměstí, branný závod Aliante Petrin,                           Mgr. Pospíšilová: Hrátky s historií )
           - informace o plánované rekonstrukci školy, která může způsobit jisté dočasné komplikace v organizaci školy a jejího režimu – ředitelka školy bude během všech jednání s vedením města i s firmou, která bude práce provádět, usilovat o minimalizaci  případných dopadů rekonstrukce na běžný chod školy
           - odpovědi na dotazy členů rady 

4)Informace p.Kotlára o získání sponzorských darů do tomboly školního plesu od SK Sigma Olomouc a o předběžných jednáních s tímto klubem ohledně možné spolupráce na  případných sportovních akcích pro žáky naší školy.

5)Seznámení s probíhající registrací nově vznikajícího občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Petrina  a informace o plánované činnosti této organizace. ( Předseda sdružení p. Vacek ) 

6)Diskuze všech zúčastněných k projednávaným tématům.

7)Přijetí usnesení v následujícím znění: 

1)Školská rada schvaluje nový jednací řád rady.

2)Školská rada bere na vědomí informace podané jejími účastníky a ředitelkou školy během jednání.

3)Školská rada ukládá předsedkyni rady Mgr. Schneiderové požádat ředitelku školy, zda by předložila členům školské rady podstatné informace týkající se rekonstrukce školy, včetně případného harmonogramu jednotlivých prací, a to pokud možno ještě v době před podpisem smlouvy mezi zadavatelem ( městem )   a firmou, která vzejde jako vítěz z vyhlášeného výběrového řízení.

4)Jednání školské rady svolá předsedkyně školské rady do konce školního roku podle aktuální situace / nové informace týkající se rekonstrukce školy apod. /

Závěr jednání. Jednání bylo ukončeno v 18.00 h.

Zapsal v Bruntále dne 21.2. 2013 Mgr. Karel Mašlík.