Speciální pedagog

Od 1.9. 2005 jsme se zapojili do projektu VIP-Kariéra financovaného z Evropských sociálních fondů a máme rozšířené poradenské služby o školního speciálního pedagoga na 0,5 úvazku.Ve školním roce 2010-2011 pokračuje projekt VIP II, v současné době navazuje projekt RAMPS VIP III. V září 2007 se podařilo úvazek navýšit o další 0,5 úvazku v rámci Moravskoslezského kraje, který pokračuje dále..

Školní speciální pedagog je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.Jedná se  o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách.

Standardní činnosti  školního spec.pedagoga kontinuálně navazují na standardní činnosti PPP.                                                                                                                                                                                                                                                             

Školní speciální pedagog zabezpečuje  a nabízí:

• individuální práci se žáky (speciálně pedagogickou diagnostiku, jednorázové konzultace i opakované intervence) integraci a reedukaci vývojových poruch učení (SPUCH)

• poradenství a zpracovávání IVP

• diagnostiku vývoje dětí předškolního věku  

• provádí depistáže, základní diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů žáků/ žáků se SPUCH/

• diagnostiku  sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů

• skupinové práce se žáky/diagnostika vztahů, práce se třídou

• poradenskou, konzultační a metodickou podporu rodičům, pedagogům a žákům

• vytváření podmínek pro vzdělávání dětí mimořádně nadaných

• logopedickou péči 

• realizace Společné dílny s žáky a rodiči                   

• realizace  Projektových odpolední

• terapeutické činnosti

- Muzikoterapie, arteterapie.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování-je založena na zprostředkovaném přístupu k dětem a rozvíjí jejich kokognitivní/poznávací/potenciál. 

Kognitivní behaviorální terapie dětí nejen s poruchou chování. 

• metodicky vede, iniciuje a koordinuje spolupráci s vnějšími subjekty-PPP,SPC,SVP,OSPOD,policie,soudy apod.

• spolupracuje s  PPP, Helpin, CPIV,LIGA,EUROTHPIA, PhDr.Servusovou a další

• zodpovídá za poskytování osobní a pedagogické asistence na škole

• vede evidenci a stanovenou dokumentaci ŠPP

• diagnostiku profesních zájmů, kariérové poradenství

• krizové intervence klientům

• využití mediačních technik