Vedoucí kabinetu: Mgr. Michaela Mikulková

Vyučující: 

Mgr. Markéta Voksová

        Mgr.  Karel Mašlík

        Mgr. Radek Černý

        Mgr. Sára Hybnarová

Zahraniční stážista : A. Üstün

Na naší škole se intenzivně věnujeme výuce anglického jazyka. Na 1. stupni používáme velmi efektivní metodu Helen Doron, máme tři certifikované lektory na výuku. Jedná se o metodu, díky které si žáci osvojí velké množství slovní zásoby, učitelé komunikují pouze v anglickém jazyce, učí se formou her, písní, poslechů a aktivit zaměřených na aktivní komunikaci. Tento způsob výuky je velmi oblíbený a efektivní. Od páté třídy vyučujeme pomocí učebních pomůcek Oxford University Press, Project 1-4. I zde se velmi rozšiřuje slovní zásoba, porozumění a aktivní využití jazyka. Využíváme i nadstandartních materiálů pro výuku jako jsou např. video projekty, aktivity z řady vydavatelství OUP – časopisy Gate. Žáci se zúčastňují okresních kol Olympiády v Aj. Díky vybavenosti školy využíváme informační technologie, máme speciálně vybavenou učebnu počítačů se sluchátky a mikrofony, učebnu Aj s interaktivní tabulí a připojením na iPady. Díky profesionalitě učitelů patří anglický jazyk mezi nejoblíbenější předměty. V letošním roce se nám podařilo na dva měsíce získat zahraničního stážistu studujícího na Univerzitě v Istanbulu, který se věnuje konverzačním aktivitám. 

 

 

 

Členové dějepisné komise:

 

Mgr. Alice Pospíšilová, předsedkyně

Mgr. Marie Šulcová

Mgr. Radek Černý

    Studium dějepisu dětem poskytne ucelený pohled na historii, dovede je k hlubšímu poznání jednotlivých období, k pochopení vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa, okolních zemí a světa. Učíme je rozvíjet časové i prostorové představy, což jim umožní proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

   Našim cílem je vést žáky k náboženské, etnické a kulturní toleranci, k pochopení národních specifik pro současný multikulturní svět.

 

 

Plán akcí na školní rok 2016/2017 – předmětová komise dějepisu

 

Soutěže

-         typ A:  Dějepisná olympiáda – vyučující 7., 8. a 9. tříd ZŠ (přihlášky do okresního kola prosinec 2016)

-          regionální: Hrátky s historií - květen- červen; vyučující 7., 8. a 9. tříd ZŠ (bude se konat dle zájmu škol)

-         O poklad Petrina soutěž k 90. výročí založení Petrina

 

Exkurze

-         Doba II. světové války – regionální dějiny; památník Hrabyně: IX. A, březen - duben

-         Slezské muzeum Opava, Muzeum P. Bezruče: VII. roč. duben - květen

 

Výstavy

-         dle nabídky Vlastivědného muzea Bruntál a výstavní síně Kaple

 

-         zámek Bruntál – prohlídky doplňující výuku

 

 

 

 

 

 

 

Členové předmětové komise českého jazyka

Mgr. Alice Pospíšilová, předsedkyně
PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

 „Mateřštině by se vlastně mělo říkat druhá matka. Když nás ta první opustí, nebo my když opustíme ji a vyjdeme do světa, ta druhá jde s námi a provází nás až do hrobu.“ Jan Neruda

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek:
-    Jazykové výchovy
-    Literární výchovy
-    Komunikační a slohové výchovy
Obsah jednotlivých složek se vzájemně prolíná.

Jazyková výchova: Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, poznávají bohatost jazyka a jeho slovní zásoby, učí se rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem správného vyjadřování.

Literární výchova: Žáci se seznamují se základními literárními druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle.

Komunikační a slohová výchova: Žáci se učí vnímat různá jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit, vyjadřovat vlastní názory a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu.

Na 2. stupni ZŠ je předmět Český jazyk a literatura zastoupen v 6. – 9. ročníku čtyřmi vyučovacími hodinami týdně.

 

 

Plán akcí na školní rok 2015/2016 – předmětová komise českého jazyka

Soutěže typu A:

1. Olympiáda v českém jazyce                                                              do 28. 12. 2015

2. Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna                     do 28. 2. 2016

 

 

        Soutěže typu B:

        1. Mladý Demosthenes – soutěž v řečnickém projevu                             do 30. 4. 2016

 

 

        Pravidelně se účastníme i regionálních např. Požární ochrana očima dětí.