Úřední deska


Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo Učitel/ka 1. stupně ZŠ s aprobací 1. stupeň s úvazkem 1,73 od září 2021 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Základní škola Bruntál, Školní 2, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1. 9. 2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-bruntal-skolni-2_6249/porizeni-licenci-produktu-spolecnosti-microsoft-pro-potreby-zakladnich-skol-zrizovanych-mestem-bruntal_32568/