Úřední deska


Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo

Provozní školní jídelny s úvazkem 1,00

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady

a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

-       střední vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe v oboru gastronomie,

-       znalost práce na počítači (Word, Excel, ovládání vyhledávání na internetu, práce s mailem, schopnost adaptace na specializované programy)

-       znalost evidence HACCP, předpisů a norem pro školní stravování, předpisů BOZP

-       schopnost a nutnost samostatného jednání (samostatné řešení úkolů a řešení konfliktů)

-       morální a trestní bezúhonnost

   

Náplň práce:

Provozní práce:

·         organizuje a řídí provoz stravovacího zařízení

·         zajišťuje drobné technické vybavení na základě schváleného rozpočtu

·         zajišťuje opravy strojů a zařízení

·         vede ekonomickou agendu (sklad potravin - zásoby, běžné objednávky)

·         provádí závěrky měsíční a roční u skladových zásob, provádí inventarizaci zásob

·         určuje technologické postupy a zajišťuje jejich dodržování (včetně hygienických předpisů)

·         spolupracuje s ředitelem školy při projednávání smluv s dodavatelskými organizacemi

·         zajišťuje objednávkami dodávky zboží, při dodávce kontroluje kvalitu a kvantitu (podle objednávky), zboží řádně uskladňuje

·         odpovídá za dodržování finančních limitů a spotřebních norem

·         provádí školení podřízených zaměstnanců na úseku BOZP a požární ochrany

·         odpovídá za správné uložení a používání majetku školy a materiálu ve stravovacím zařízení, provádí jejich inventarizaci

·         odpovídá za drobné nákupy v hotovosti (účelnost)

·         dodržuje Směrnice o oběhu účetních dokladů, Směrnice k evidenci majetku školy a Nařízení ředitele školy k vedení hospodářské a administrativní agendy školy

·         odpovídá za pořizování osobních ochranných pracovních prostředků podle zpracovaného seznamu školou

 

 

 

Práce na stravovacím úseku:

·         stanovuje technologické postupy a jejich kalkulaci při zhotovování jídel

·         sestavuje vlastní receptury a jejich kalkulaci

·         provádí kontrolu technologických postupů při přípravě jídel

·         sestavuje jídelní lístky (týdenní)

·         odpovídá za dodržování správné gastronomické skladby připravovaných jídel a jídelních lístků

·         vypočítává poplatky za stravné

·         kontroluje výpisy z běžného účtu školy

·         odpovídá za vybrané poplatky stravného v hotovosti a odvod do banky

·         eviduje počty zapsaných strávníků

·         provádí měsíční závěrku

 

Pokladní služby:

·         zajišťuje pokladní služby pro potřeby školy

·         přijímá a vydává peníze strávníkům

·         dodržuje Směrnici o oběhu účetních dokladů a Nařízení ředitele školy k evidenci příjmových pokladních dokladů

 

Požadavky:

 
 

·         ochota učit se, kreativita a komunikativnost

·         příjemné vystupování, spolehlivost

·         organizační schopnosti

·         schopnost myšlení v logických souvislostech

·         kladný vztah k dětem

Výhody při výběrovém řízení:

·         praxe v oblasti školního stravování výhodou

 

Nabízíme:

·         zázemí silné a stabilní organizace

·         odpovídající platové ohodnocení + odměny

·         závodní stravování

·         příspěvek na sport/ kulturu

 

 

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál nejpozději do 17. července 2019; kontaktní pracovník – kancelář školy paní Barbora Holbová, telefon: 553 821 167, 775535653.

 

 

 

 

 

 

 

Termín pohovoru:    k přijímacímu pohovoru se na písemné vyzvání dostavte dne

  1. 7. 2019 od 10 .00 hodin do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3.patro)

 

Platové podmínky:   8. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Termín nástupu: 1. 8. 2019.

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:              

  • strukturovaný profesní životopis,
  • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo

Učitel/ka 2. stupně ZŠ (druhý pedagog ve třídě) s aprobací 2. stupeň s úvazkem 0,50 – s možným navýšením na 1,00 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady

a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

Učitel-ka 2. stupně základní školy získává dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů odbornou kvalifikaci vzděláním podle

 § 7 :

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy,

 

b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy.

 

c) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele.

 

d) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. ZŠ + CŽV na VŠ – učitel 2. st.

 

e) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. + doplňující studium pro učitele na VŠ

 

f) v akreditovaném magisterském studijním programu pedagogika + CŽV na VŠ – učitel 2. st.

 

g) v akreditovaném magisterském studijním programu učitel všeob. vzděl. př. SŠ + CŽV na VŠ – učitel 2. st.

 

h) v akreditovaném magisterském studijním programu spec. ped. + CŽV na VŠ – učitel 2. st.

   

Náplň práce:

Učitel základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků během jejich studia na základní škole ve všeobecných vzdělávacích předmětech. Vytváří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci, studuje nové poznatky z oboru a aplikuje je do vzdělávání.

Vzdělávání přizpůsobuje všem žákům a podněcuje jejich osobní rozvoj. Diskutuje o jejich pokroku s rodiči a třídním učitelem. Poskytuje konzultace žákům, připravuje hodnocení žáků a jejich klasifikaci.

Požadavky:

 
 

·         Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

·         učitel základní školy je vysoce kvalifikovaný pracovník, který vzdělává a vychovává žáky, rozvíjí jejich znalosti, dovednosti a osobnost.

Výhody při výběrovém řízení:

·         praxe na pozici učitel/ka 2. stupně, speciální pedagog

·         3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

 

Nabízíme:

·         nástup 1. 9. 2019

·         odpovídající platové ohodnocení + odměny

·         zázemí silné a stabilní organizace

·         závodní stravování

·         příspěvek na sport/ kulturu


Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) do 11. 6. 2019 na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál; kontaktní pracovník – kancelář školy Barbora Holbová, telefon: 553 821 167, 775 535 653 (popř. recepce budovy)

Termín pohovoru:    13. 6. 2019

k přijímacímu pohovoru se na telefonické či písemné vyzvání

                                   (v e-mailové poště) dostavte do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2 - 3. patro (kancelář ZŠ)

Platové podmínky:   12. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu:       září 2019

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.

K přihlášce připojte:              

  • strukturovaný profesní životopis,
  • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.