Kdy a jak se dozvíte výsledky přijímaček
CERMAT zpřístupní ředitelům škol hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022. Ředitelé škol pak ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.
Ředitelé stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.


Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.


Jste přijati?
Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (= po vyhlášení výsledků) je nutné, aby uchazeč podal na tuto školu zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o školu.
Pokud tak neučiní, bude po těchto 10ti pracovních dnech jeho místo uvolněno těm žákům, kteří podali odvolání.

Nejste přijati?
Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí (= po doručení rozhodnutí o nepřijetí) je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).
Pokud chcete, tak odvolání můžete podat hned v momentě, kdy zjistíte, že nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů. Není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

2. kolo přijímacích zkoušek
V případě, že byste se nedostali ani na jednu z vámi vybraných škol, máte šanci vybrat si školu ve druhém kole přijímacího řízení. Samozřejmě že předtím doporučuji podat odvolání na původní školu/y, zároveň s tím ale již můžete hledat a zvažovat možnosti pro případ, že by odvolání nevyšlo.

TÉMA - co dělat, když skončíte "pod čarou"

Pro ty z vás, kteří na své vybrané škole skončíte takzvaně "pod čarou", přináším informace o tom, jak se proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Nejpozději koncem tohoto týdne zveřejní ředitelé středních škol výsledky přijímacích zkoušek na úřední desce školy, a také na webových stránkách školy. Pokud jste skončili takzvaně pod čarou, pak můžete podat formální odvolání.
Odvolání je třeba podat písemně. Můžete ho napsat a poslat hned, jak zjistíte, že jste pod čarou nebo počkat, až dostanete poštou písemné vyrozumění o nepřijetí. (Od doručení dopisu s rozhodnutím o nepřijetí máte 3 pracovní dny na podání odvolání.)
Za nezletilého uchazeče podává odvolání jeho zákonný zástupce.


Má smysl se odvolávat ?
V případě, že jste se na školu nedostali a skončili jste takzvaně pod čarou, můžete se odvolat. Rozhodně to má smysl, protože mezi přijatými (nad čarou) bude nejspíš několik těch, kteří se dostali i na druhou školu, kam se hlásili, a protože mají jen jeden zápisový lístek, mohou se zapsat jen na jednu z nich. Tedy na té druhé škole se tím pádem jejich místo uvolní a „čára“ se posune níž.

Co musí odvolání obsahovat
Žádný jednotný vzor odvolání nebo nějaká přesně daná forma neexistují. Odvolání by však mělo obsahovat tyto údaje:

1. Název + adresu školy, kam se odvoláváte. Odvolání jako takové adresujte řediteli školy.
2. Datum
3. Věc: odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
4. Podpis zákonného zástupce žáka i podpis žáka
5. Adresu, kam má být zaslán výsledek (rozhodnutí) odvolání

Jak odvolání podat
Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).


A jak je to se zápisovým lístkem, pokud se odvoláváte ?
Na jednu školu jsem se dostal, ale raději bych na tu druhou, kde jsem „pod čarou“
Na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek. To proto, abys měl toto místo jisté - pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že na ni nastoupit nechceš a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou.
Proto je tedy potřeba odevzdat svůj zápisový lístek na tuto školu. Zároveň ale můžeš zkusit štěstí s odvoláním na druhé škole. Tvůj zákonný zástupce napíše na školu, že chceš podat odvolání a v případě uvolnění místa na školu nastoupit. Nu, a pak budeš čekat, minimálně oněch 10 dní, jak to dopadne.
Zda s odvoláním nakonec uspěješ záleží na několika věcech. Na tom, kolikátý pod čarou jsi skončil (kolik dalších zájemců je tím pádem nejspíš před tebou + také kolik z nich podá odvolání). A ještě záleží na tom, kolik z těch, co se na školu dostali, se rozhodne na ni nakonec nenastoupit a zápisový lístek ve lhůtě 10 dní nepodá.
Pokud s odvoláním uspěješ, dojdeš si pro svůj zápisový lístek na školu, kam jsi ho odevzdal. Škola ti ho vydá (oproti písemnému potvrzení o přijetí na tu druhou školu), ty ho znovu vyplníš a odevzdáš na svoji vytouženou školu. To vše opět ve lhůtě 10 pracovních dní od doby, kdy obdržíš potvrzení, že jsi s odvoláním na druhé škole uspěl.
Pokud s odvoláním neuspěješ, pak platí, že od září s tebou počítají na škole první.


Nedostal jsem se ani na jednu školu – na obou jsem pod čarou
V tom případě doporučuji podat odvolání na obě školy – nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí (ale klidně i dřív). A pak budeš muset vyčkat, zda s odvoláním uspěješ. Pokud ano, tak máš vyhráno. Dokonce se může stát, že ti odvolání vyjde na obou školách a budeš si nakonec moct i vybrat!
Pokud bys naopak s odvoláním neuspěl ani na jedné škole, máš ještě šanci ve druhém kole přijímacího řízení.