NETOLISMUS

Typ rizikového chování

Termínem netolismus označujeme závislost na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména:

 • počítačové hry,
 • sociální sítě,
 • internetové služby (různé formy chatu),
 • virální videa,
 • mobilní telefony,

·         televize aj.

Rizika spojená s netolismem:

Tělesná rizika

Tělesná rizika spojená s užíváním počítače se projevují především v oblasti pohybového aparátu a vizuálního systému. V oblasti pohybového aparátu se projevují bolestí šíje, ramen, bederní páteře, drobných kloubů, zápěstí atd.

V oblasti vizuálního systému jsou typické bolesti očí, dále pak pálení, slzení očí, výskyt tiků, skvrny před očima, zarudlost očních víček a potíže při zaostřování při přenášení pohledu z blízkého na vzdálený cíl či naopak. U dětí byly v souvislosti s nadužíváním počítače popsány případy astigmatismu. Na všechny problémy spojené s očima často navazují bolesti hlavy.

 

Psychologická a sociální rizika

-          nepravidelností v jídle nebo nedostatkem spánku.

-          Zhoršují se mezilidské vztahy v rodině, partnerských vztazích, ve škole, popřípadě v zaměstnání.

-           Dochází ke zhoršování školního prospěchu,

-          Zvyšuje se riziko závislostního chování, a to nejen ve vztahu k počítačům, ale také k alkoholu a ostatním drogám.

-          Zatěžování nervového systému vede k poruchám paměti a komunikačních schopností.

-          Předpokládá se také větší sklon k agresivitě, rvačkám, šikanování, nepřátelskému nebo podezíravému ladění.

-          odtržení od reality (např. postupné odpoutání od reálných vztahů až jejich ztráta, narušené vnímání reálných následků vlastního chování).

Obecně se dá říci, že rizika spojená s netolismem rostou zejména u těch, kteří již mají problémy v reálném světě a ty kompenzují ve světě virtuálním. Zde pak hledají útočiště a svůj neúspěch v realitě nahrazují úspěchem v kyberprostoru. Hra se samozřejmě může stát rovněž akcelerátorem neúspěchu v reálném světě.

Východiska

Mechanismus vzniku závislostí je podobný jako u látkových závislostí, i když zpravidla přímo nepoškozují tělo člověka, jak se děje v důsledku intoxikace. Závislost na procesu, nelátková závislost a drogová závislost mají společné charakteristiky, zejména pozvolný, plíživý a neuvědomělý vznik, neostrou hranici mezi využíváním, používáním, problémovým užíváním a závislostí.

Netolismus manifestuje nenaplnění některých potřeb člověka. Rizikový je tedy způsob naplňování, nikoliv vlastní potřeba (např. potřeba úcty a sebeúcty, vytváření vztahů).

Pro pochopení podstaty netolismu je třeba uvědomit si, jaké potřeby dítěte či dospělého hraní on‑line her vlastně uspokojuje.

Bezpečí a jistota jsou zajištěny jasnou strukturou a pravidly např. hry (které přes veškerou složitost nemohou dosáhnout úrovně reálného života) a také možností hru v případě neúspěchu opakovat a tím jej změnit v úspěch (či jakoukoli jinou činnost opakovat). Sounáležitost, přijetí, úcta a uznání jsou naplňovány především prostřednictvím online her pro více hráčů MMORPG (Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game), užíváním sociálních sítí a komunikačních zařízení. Jejich prostřednictvím vzniká komunita lidí setkávajících se pouze ve virtuálním prostředí, která je u svých členů schopna tyto potřeby naplňovat.

K příznakům netolismu patří:

 • méně vykonané práce,
 • pocit prázdnoty, když není člověk u počítače,
 • ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače,
 • brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače,
 • rostoucí nervozita a neklid, když člověk delší dobu nemůže hrát,
 • přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá,
 • kradení peněz na nákup her,
 • stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry,
 • zkreslování, zatajování informací o své závislosti,
 • hraní kvůli úniku od osobních problémů,
 • narušené vztahy s rodinou,
 • zanedbávání učení,
 • opouštění dřívějších zájmů a přátel,
 • zhoršující se školní výsledky.

 (zdroj: www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php)

 

 

Rizikové faktory

Nedostatek rodičovské kontroly

 

 

Nedostatečná nabídka nebo dostupnost alternativ trávení volného času

 

 

Poruchy chování, rizikové chování

 

 

Uzavřenost

Nekonformnost

Úzkosti

Deprese

 

Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji

Zásadní pro možnost poskytnutí pomoci je vytvoření důvěryhodného vztahu mezi školou a rodiči/zákonnými zástupci dítěte. Vzájemná spolupráce s cílem poskytnout dítěti podporu je základní podmínkou pro započetí jakékoliv intervence.

Obecně se dá říci, že odbornou pomoc v oblasti netolismu mohou v daném kraji poskytovat:

 • pedagogicko-psychologická poradna
 • středisko výchovné péče
 • odborná zdravotnická zařízení
 • nestátní organizace orientované na danou problematiku

Kromě těchto místně příslušných institucí můžete získat informace a pomoc také prostřednictvím následujících portálů:

http://www.saferinternet.cz/

http://www.e-bezpeci.cz/

http://www.nebudobet.cz/

Typ prevence

Jak předcházet rozvoji netolismu:

 • Sledujte, jaké hry děti hrají.
 • Uvědomte si, že hry mají i kladné stránky, některé umožňují rozvíjet logiku, postřeh, schopnost orientace ve složité situaci, koordinaci očí a rukou, koncentraci, plánování, řešení problémů a další schopnosti. Důležitý je výběr her a přiměřenost času jim věnovaného.
 • Hrajte hry spolu s dítětem a potom si o nich povídejte – pomáháte tak rozlišovat fikci od reality.
 • Stanovte striktní limity, kdy dítě může hrát a kdy ne.
 • Dávejte pozor, aby dítě nehrálo hry u kamarádů.
 • Zjistěte, zda dítě hraním počítačových her neutíká od nějakých problémů.
 • V průběhu hraní veďte dítě k tomu, aby si po určité době (např. po hodině) udělalo přestávku, během ní o hře mluvte.
 • Podporujte dítě v jiných zájmech.
 • Předcházejte tomu, aby se dítě nudilo.

·         Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.

Doporučené odkazy, literatura

·         http://www.saferinternet.cz/

·         http://www.e-bezpeci.cz/

·         http://www.nebudobet.cz/

·         www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php

·         NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 3. aktualizované vyd. Praha: Portál, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7367-267-6.

·         ŠMAHEL, D. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 158 s. ISBN 80-7254-360-1.

·         KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. 1. vyd. Olomouc: HANEX, 2007. 100 s. ISBN 978-80-85783-78-0.

·         JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 284 s. ISBN 978-80-247-1561-9.

·         KOPECKÝ, K. – KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace [online]. 2010. Dostupné z WWW: <http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/20_studijni-materialy-studie-apod>.

·         BEZPEČNÝ INTERNET. Rady pro vaši bezpečnost na internetu [online]. 2010. Dostupné z: <http://www.bezpecnyinternet.cz>.

·         Grohol, J. M. Internet addiction guide [online]. 2005. Dostupné z WWW: <http://psychcentral.com/netaddiction>.