Povinně zveřejňované informace (zákon č. 106/99 Sb.)

1. Název

Základní škola Bruntál, Školní 2

2. Důvod a způsob založení

poskytování základního vzdělávání

- zřizovatel

Město Bruntál

3. Organizační struktura

 

- ředitelka školy

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

- zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Olga Tonnerová

- kancelář školy

Barbora Holbová

- učitelský sbor

učitelé

4. Kontaktní spojení

 

- kontaktní poštovní adresa

Školní 723/2

Bruntál

79201

- adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Školní 723/2

Bruntál

4. NP, dveře č.

- úřední hodiny

Po - Pá v době od 8:00 do 11:00 hodin

- pokladní služby

Po - Pá v době od 8:00 do 9:00 hodin

- telefonní čísla

ředitelna - 553 821 166

kancelář - 553 821 167

účtárna - 553 821 168

recepce budovy - 553 821 194

- číslo datové schránky

hxjcqid

- adresa internetové stránky

http://www.zspetrin.cz

- adresa e-podatelny

kancelar@zspetrin.cz

- další elektronické adresy

emaily vedení školy

 

emaily učitelů

 

vedoucí školní jídelny

 

správce webu

5. Případné platby lze poukázat

 Číslo účtu školy:  153 151 651/0300, 

účet vedený u ČSOB a.s, pobočka Bruntál

 

Účel platby:

1. plátci pouze stravného - jako VS uveďte číslo, které Vám bylo přiděleno vedoucí školní jídelny a do poznámky pro příjemce uveďte příjmení a jméno, třídu,

 

2. plátci pouze družiny - jako VS uveďte 0 a do poznámky pro příjemce uveďte příjmení a jméno, třídu,

 

3. plátci stravného a zároveň družiny - pokud zasíláte platbu společnou (v jedné položce příkazu v bance) stravného i družiny, jako VS uveďte číslo, které Vám bylo přiděleno vedoucí školní jídelny a do poznámky pro příjemce uveďte příjmení a jméno, třídu a rovněž výši částky pro družinu.(příklad: zasílám 1000 Kč ... 800 Kč na stravné a 200 Kč družina... v bance zadám příkaz, kde do VS uvedu číslo strávníka, do částky 1000 Kč a do poznámky pro příjemce platby uvedu Hladový Tomáš, 1.A, stravné 800 Kč, družina 200 Kč)

 

 

Výše uvedené lze hradit ve výjimečných případech v hotovosti na pokladně školy, popř. vkladem na výše uvedený účet. V případě neuvedení identifikačních znaků platby – variabilní symbol – nebude platba řádně zaúčtována a může být vrácena zpět na účet odesílatele. 

 

6. IČ

00852783

- resortní identifikátor
(RED-IZO)

600132102

7. DIČ

CZ00852783

8. Dokumenty

 

- seznam hlavních dokumentů

školní vzdělávací program

 

školní řád

- rozpočet

 

9. Žádosti o informace

Informace poskytuje ředitelka školy PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová a to osobně v ředitelně školy, písemnou a elektronickou formou a nebo telefonicky na telefonním čísle 553 821 166.

10. Příjem žádostí a další podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, eletronicky na emailovou adresu kancelar@zspetrin.cz nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy 553 821 167.

11. Opravné prostředky

x

12. Formuláře

 

 Formuláře a žádosti >>>

 

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

 

- nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

- vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 

- sazebník úhrad za poskytování informací

informace poskytuje škola zcela zdarma

- usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

x

16. Licenční smlouvy

 

- vzory licenčních smluv

x

- výhradní licence

x

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1993 Sb.

 

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022/2023